Logo carte NL 2018 2

Informatie over ons belangenconflictenbeleid

1. Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de "AssurMiFID-gedragsregels" van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28 bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de fincanciële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en het KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer en belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

2. Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflichten in ons kantoor geïdentificeerd.

Belangenconflicten kunnen zicht voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

 • situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
 • situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
 • situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
 • situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
 • situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling;
 • situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);
 • situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten) van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor;
 • situaties eigen aan ons kantoor: nevenactiviteiten als bankagent.

3. Welke maatregelen neemt ons kantoor?

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert. Het gaat ondermeer om:

 • een interne instructienota;
 • een aangepast verloningsbeleid;
 • een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;
 • een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de cliënt;
 • een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
 • een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

4. Wat is de procedure?

Mogelijk belangenconflict geïdentificeerd:

Kan 'MIFID'-grondwet worden nageleefd? NEE - GEEN DIENSTVERLENING
JA - Volstaan maatregelen van beheer? JA - DIENSTVERLENING
NEE - Specifieke transactie - DIENSTVERLENING

5. Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garanties zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact opnemen voor meer informatie.


Advies, service en behartiging van uw belangen

Wij zijn uw persoonlijke brug met diverse verzekerings-
maatschappijen. In alle onafhankelijkheid begeleiden en adviseren wij u in het vinden van een oplossing op maat. We treden op als ùw belangenverdediger, zeker in geval van schade maar ook in alle andere gevallen die een invloed hebben op uw verzekerings-
situatie. Bekijk ons gerust als uw uniek aanspreekpunt voor het geheel van uw verzekeringen.

Specialist in ùw verzekeringen

Verzekeringen zijn een complexe materie. Zonder gedegen kennis van zaken is het haast onmogelijk om een goede verzekerings-
oplossing op maat te vinden. Als specialist terzake, kunnen we u optimaal begeleiden in de zoektocht naar oplossingen in alle domeinen, zowel in de privésfeer als in het professionele leven. ‘Maatwerk en expertise’ is de rode draad in ons werk. Wij zijn specialist in ùw verzekeringen !